Tilmeldingsproceduren

Når du har fundet siden med det hold du gerne vil gå på,  trykker du på tilmeldingsknappen til højre og udfylder tilmeldingen.
Husk du med unge/voksen kontingentet og pensionistkontingentet kan deltage på alle voksenholdene. Du skal bare tilmelde dig og så sørger trænerne for, at du kommer på de respektive hold.
Hvis du får ny mailadresse eller mobilnr., så husk at få det rettet. Du kan også henvende dig hos din træner, så retter de det. Dette er vigtigt for at du kan få evt. aflysninger i sidste øjeblik eller informationer fra foreningen.
Hvis du ikke kan betale med kreditkort eller har problemer, så kontakt vores kasserer Poul.jakob.andersen@gmail.com eller 21409674, så skal han nok hjælpe.

Persondatoloven
Nedenstående er informationer om, hvorfor og hvad vi bruger dine oplysninger til.

Privatlivspolitik for idrætsforeninger       Dato for sidste ændring 270518 
Tommerup Idræts dataansvar.
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.
Tommerup Idræt er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
   Kontaktoplysninger:
         Kontaktperson: Lone Simonsen
         Adresse: Bystævnevej 19, 5690 Tommerup
         CVR: 33980000
         Telefonnr.: 28952183
         Mail: nordborg29@gmail.com
         Website: Tommerupidraet.dk

Behandling af personoplysninger.
Vi behandler følgende personoplysninger:
{c   Medlemsoplysninger:
         

{c   Oplysninger om ledere og trænere
              Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
         

                 Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra.
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
        Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
          Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger                                                (interesseafvejningsreglen).
          At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
          Behandling efter lovkrav.
          Behandling med samtykke.
Formålene:
{c Formål med behandling af medlemsoplysninger:
       
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
       Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister             m.v.
       Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til                         generalforsamling. 
       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
       Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
      Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
      Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s                  landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
      Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og           træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra             disse idrætsorganisationer.
     Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en               periode efter din udmeldelse af foreningen.
     Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om                 forældrene.
Samtykke.
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
Videregivelse af dine personoplysninger.
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
      Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år            efter dit virke er ophørt.
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
      Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som                bilaget drejer sig om.
      Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter                  arbejdet er ophørt.
     Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe       de har historisk værdi.
Dine rettigheder.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
     Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
     Retten til indsigt i egne personoplysninger.
     Retten til berigtigelse.
     Retten til sletning.
     Retten til begrænsning af behandling.
 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 


 
Unge/voksenkontingent:
Pensionistkontingent:
Tommerup Idræt | Bystævnevej 19 | 5690 Tommerup | Tlf.: +45 28952183 CVR: 33980000